Yon opòtinite inik

Afich NTL-NPE

M ta renmen pale w de yon opòtinite inik. 

M bezwen sèlman 10 minit nan tan w pou m eksplike w kijan ou ka gen plis kòb nan pòch ou, jwenn plis tan pou zanmi w epi chanje lavi w. 

Ou p ap gen anpil bagay pou w fè. Ou ka fè travay sa lakay ou, ak yon envestisman minimal. N ap ba w tout sa w bezwen pou w kòmanse. Nou sèlman konte sou ou pou w ankouraje lòt zanmi rejwenn ou nan bèl opòtinite sa. 

Ou enterese? An n ale.


Ou san dout resevwa deja envitasyon pou w patisipe nan reyinyon sou opòtinite biznis ak antreprenarya. Petèt ou menm osinon yon moun ou konnen te jwenn envitasyon pou l vin milyonè ak Life Leadership. Petèt ou tonbe deja sou layv Atys Panch oubyen T-Ansyto sou Instagram k ap vann TLC. Gen dwa tou se 4triyèm fwa nan jounen an ou resevwa yon envitasyon pou w rejwenn yon reyinyon Zoom 1000Haitians epi gen chans hangout ak Michael Guirand. Ou ka menm ap mande tèt ou pouki ansyen jounalis vedèt ak ansyen pòtpawòl Laprezidans lan, Tamara Orion, lage l nan vann Monat. 

Kèlkeswa sitiyasyon w ladan an, videyo sa se pou ou. 

Byenvini nan NTL. Yon antrepriz ki la pou fini ak koze prije pèp ayisyen an ak vye anak ki soti peyi etranje. Omwen anak bous detid ane sa yo se te bagay lokal, la se etranje n ap ede prije ayisyen e Desalin pa t mouri pou sa. 

Nan videyo sa nou pral aprann ou:

  • Kisa modèl biznis yo rele MLM nan ye
  • Kijan pou w sove zanmi w ki pran ladann
  • Kisa pou w fè ak tout lajan sa, ni ou ni zanmi w ap ekonomize a

MLM se inisyal pou Multi Level Marketing, yon modèl biznis malonèt kote pou w fè kòb ou vann pwodui men sitou rekrite moun pou vann pwodui. Plis yon moun rekrite moun se plis l ap fè kòb paske li fè benefis sou sa moun li rekrite yo fè. Se pou sa yo pale tou de modèl piramid paske moun ki anlè nèt yo ap ranmase kòb pandan plis ou anba se plis y ap fè kòb sou ou. 

Istwa Toni

An n di ou gen zanmi w Toni, ki antre nan yon MLM. Toni bay kòb pou achte pwodui - liv, te, stòk, elt - pou l vann. Lè l fin gen pwodui yo nan men, Toni pral seye vann fanmi, zanmi, moun li konnen. Pwodui yo pa vo pri y ap mande pou yo a  - se pou sa yo pa nan sikui distribisyon nòmal la  - kidonk li difisil pou vann yo. Rezilta: Toni g on pil pwodui li pa ka vann, kont Toni pa resevwa lajan jan yo te pwomèt li a. 

Toni sonje nan reyinyon yo te eksplike l lòt fason li ka fè kòb se nan rekrite lòt moun. Yo te montre l moun ki ap fè gwo kòb paske yo rekrite anpil moun, yo wo nan piramid la. Toni konprann, pou li fè kòb tou, fòk li jwenn anpil moun ki pi ba pase l e ki moun Toni  pral jwenn pou l rekrite? Fanmi l, zanmi l, kolèg li, frè ak sè Legliz li, elt...

A apati moman sa Toni vin tounen yon pongongon nan kò moun. Maten midi swa l ap envite moun rejwenn li - epoutan se pa kòb l ap fè pase sa pou di li ta anvi lòt moun goute  - men paske, li gen tan bay kòb li epi moun ki fè l rantre a sipozeman gen tan fè kòb sou tèt li, kidonk Toni ap chèche moun pou l fè kòb sou tèt li tou. 

Apati moman sa, relasyon Toni ak zanmi l ak fanmi l vin tranzaksyonèl. Tout antouraj li tounen yon kliyan potansyèl. Chak jou l ap chèche kòman l ka konvenk yo vin lage nan vann pwodui sa yo, yon seri pwodui ki pa menm vo pri y ap mande pou yo a. Youn ou de grenn ap fini pa suiv li paske yo fè l konfyans. Yo pral vini dezespere menmjan ak Toni. Rès moun yo ap sispann reponn mesaj Toni, y ap mawon Toni, y ap rete lwen Toni. 

Apati moman sa, Toni lage nan manti. Kòm fanmi l ak zanmi l kouri pou li, Toni lage nan bay manti sou rezo sosyal pou konvenk lòt moun menm jan l ap seye konvenk tèt li a. Fòk li konvenk yo pou yo pa pran l pou egare. Toni fè foto, poste mesaj pozitif pou montre l ap byen pase pandan chak jou l ap anfonse tèt li plis.

Erezman, jan Eklezyas di l la, gen yon tan pou tout bagay. Tankou 99.25% nan moun ki antre nan MLM yo atravè monn lan, Toni ap bouke pèdi tan l ak pèdi kòb li, l ap bay vag. Konpayi an ap souvan reyisi konvenk Toni se li k pa t byen suiv enstriksyon yo, se li ki pa t gen yon mantalite winner ki fè l pa rive kenbe epi rich menm jan ak lòt yo. 

Konsa, lè yon lòt MLM parèt, Toni gen anpil chans pou l rantre ladann, nan lide, fwa sa, l ap byen mete fòmasyon l resevwa a ann aplikasyon. 

 

Nou pa Egare

Premye pwoblèm MLM s on pwoblèm lojik. Kantite moun k ap viv sou planèt la pa enfini. Li enposib pou chak moun miltipliye gany yo nèt ale. An n di monn lan gen 100 moun. Premye moun lan rekrite 5, 5 sa yo rekrite 5 yo chak; chak grenn nan 25 moun sa yo rekrite 5, sa gentan fè 106 moun, pa rete ankò. Premye moun lan ap fè kòb sou 99 ki anba yo men rive nan katriyèm ranje a, pa ret moun pou rekrite. 

S on ti kalkil senp, moun ki antre an MLM yo ta dwe wè sa fasil, poutan sa pa sifi. Lojik pa meyè fason pou montre moun MLM yo pa mache. Erezman, nou g on remèd pou sa. 

N ap prezante w: Nou Pa Egare, yon metòd revolisyonè pou sove zanmi w epi retire yo nan MLM. 

NPE gen twa eleman ki devlope nan gwo laboratwa mwen pral pataje avèk ou paske mwen vle w pwofite de gwo opòtinite sa: 

  1. Pa achte nan men yo, pa antre nan ekip yo. Ou ka panse w ap ede yo men se rann w ap rann yon sitiyasyon ki deja pa bon, pi mal paske w ap ba yo fo espwa. Se nan zanmi k ap sipòte "biznis" zanmi pwoblèm nan kòmanse. Pi vit zanmi w lan rann li kont "biznis" li an p ap mache ; pi vit l ap kite sa. Konsa li p ap gen tan pèdi anpil kòb. 
  2. Pa batay ak yo, mete w la pou yo. Se zanmi w, ou dwe la pou yo, ou dwe sipòte yo menmsi, e n ap ensiste sou sa, ou pa sipòte "biznis" yo a. Se tankou yon moun ki antre nan yon sèkt. Si w al eksplike l yo pran l pou egare, l ap reyaji pou defann chwa li, lamitye nou ka kraze, li ka antre pi pwofon toujou nan MLM nan; li ka koupe kontak ak tout moun firamezi, izole tèt li, jous se moun nan MLM nan sèlman li pale ak yo. Se pou sa se pa moman pou eksplike l TLC nan pwoblèm ak Leta meriken oubyen Monat ap fè moun pèdi cheve yo. Li p ap koute w. Se pa moman pou w fè remake depi pase 22 lane TLC egziste - li te rele Seacai anvan  - li pa janm pibliye estatitik sou benefis distribitè l yo. Bliye estatistik, bliye istwa moun ki pèdi kòb. Jis la pou yo. 
  3. Ede yo kalkile kòb yo rantre nan biznis lan. Nou tout konnen awousa rale lajan moun ki pa konn kalkile. Se pou sa ou dwe ede zanmi w kalkile konbyen kòb ki sòti, konbyen kòb ki antre, pou l ka wè lajan an. Nan resevwa lajan sou kont li, zanmi w lan ka panse biznis li ap mache pandan li pa kalkile depans l ap fè  - e sa gen ladan pil ti depans sou kote ak tan li envesti nan biznis lan. Itilize yon fichye Excel, yon sistèm ak kolòn nan kaye, yon aplikasyon telefòn mobil… pou ede zanmi w wè kijan envestisman l nan "biznis" sa ap vanse. 

 

Ale pi lwen

3 laptop ak sit ANVA yo

Ou pa achte nan men zanmi w lan, zanmi w lan kite MLM li te antre ladann nan. Kòb sa yo byen chita nan pòch nou. Nou gen lajan pou n byen pase. Men twa bagay nou ka fè ak tout richès sa:

  • Achte bon avè l labank, kite l fè pitit 
  • Mete ansanm pou nou fè yon vre biznis
  • Envesti nan asosyasyon Ayiti Nou Vle A

Ou ka ba nou kòb yon fwa, ou ka ba nou kòb chak mwa, ou ka mete nou nan testaman w tou. 

Nou chaje pwodui ou ka achte gratis epi ankouraje moun pou yo achte gratis. 

Pataje videyo sa tout kote pou sove frè ak sè n yo anba manto enfliyansè k ap vann yo Nanna pou Sizàn. 

Rejwenn ekip NTL la jodi a menm epi an nou di byen fò, Nou Pa Egare! 

Souple verifye imel ou pou w ka aktive kont ou.