Enfòmasyon sou TLC

Yon laborantin ap fè tès irin nan yon laboratwa

Nan mwa jen 2020, nan Alabama, yon eta nan peyi Etazini, yon kliyant te enstantane limonad ak franbwaz iaso TLC a (yon rakousi pou Total Life Changes) rate yon tès dwòg nan travay li epi li tou pèdi dyòb li. Poutan, anvan sa, li te kontakte reprezantan rejyonal TLC a pou mande l si l mèt pran l, si l pa gen THC (konpozan marigwana ladann), reprezantan an di l non. Sou pakè te a tou li endike klèman pa gen THC. Kliyan an bwè te a, konpayi kote l ap travay la jwenn dwòg nan san l, li pèdi dyòb li. Depi 3 desanm 2020 li pote plent kont TLC nan Minesota pou fwod sou konsomatè, pratik komèsyal ilegal, pibliste mansonjè (lyen an angle). Sis jou apre, 9 desanm 2020, yon lòt kliyan pote plent pou apeprè menm bagay la. Jan sa kòmanse a, li pa ta etonan si lòt rejwenn yo.

Iaso tea TLC se youn nan pwodui ki premye fè konnen TLC an Ayiti. Li swadizan fè moun pèdi pwa, li chè - 60 dola pa pake - g on sèten pati nan klas mwayèn lan - ki adopte anpil pratik konsomasyon ameriken e ki pran anpil pwa an konsekans - ki te kouri sou li. Te a gen chanv ladann, kindonk kanabis men pati CBD a ki, kontrèman ak THC a, pa fè w hay. TLC di se CBD sèlman ki nan te iaso li a. Nan plent li a, dam mwa jwen an (Williams) eksplike apre l fin pèdi dyòb li, li fè yon tès pou marigwana pou te TLC a, ansanm ak de lòt pwodui, li jwenn TLC a gen THC ladann. Dezyèm ka a, se nan New Jersey, kote pleyan an, yon moun ki gen libète pwovizwa, ta rate yon tès echantiyon pipi apre l fin bwè te a.

Ka sa yo poko fin tabli - pwosè a ap prepare - men yo pa sèl egzanp kote TLC ta bay manti sou pwodui li yo - yon bagay MLM yo jeneralman genyen an komen. Nan mwa avril 2020 an, menmjan sa te fèt pou yon Monat, yon MLM yo kòmanse pale de li anpil an Ayiti - TLC te resevwa yon avètisman nan men komisyon federal sou zafè komès nan peyi Etazini (FTC) pou swadizan tretman maladi kowonaviris la ak pwodui l yo (lyen PDF an angle). 


Manti sa yo pa senp, se pou sa ajans Leta souvan entèvni. Manti sa yo menm danjere paske yo afekte lasante moun; yo bay moun fo enfòmasyon, vann yo fo lasyans. Se konsa, lakoz jan de pwodui sa yo, anpil moun lage nan bwè te ak tout sòt ji pou "detoksifye" kò yo, alòske se sistèm inimitè, ren, fwa, poumon, trip ak po w ki netwaye kò w (lyen Harvard Health an angle); te "detox" yo gen laksatif ladan yo,  kidonk yo bay dyare e moun yo panse se netwayaj la sa,  men se pratik ki vini ak anpil risk ki ka mete lavi w an danje. Men yon lis pwoblèmm NCCIH, ki se sant nasyonal Leta meriken mete sou pye pou jan de pratik sa yo, ifdantifye (lyen an angle):

 • Kit se FDA (ki regle koze manje ak medikaman), kit se FTC (ki entèvni nan komès), yo deja pran aksyon kont plizyè konpayi k ap vann pwodui dezentoksikasyon/netwayaj sa yo paske 1) engredyan yo ilegal epi potansyèlman danjere; 2) yo komèsyalize yo ak fo reklam kòmkwa yo ka trete maladi grav; oubyen 3) yo komèsyalize yo pou itilizasyon ki pa apwouve.
 • Kèk nan ji pwogram "detox" sa yo itilize pa pasterize ki pa te pasterize oswa trete nan lòt fason yo touye bakteri danjere ka fè moun malad; yo lakòz moun malad - sitou timoun piti, granmoun aje,  ak moun ki gen sistèm iminitè yo fèb.
 • Genyen nan ji sa yo ki gen anpil oksalat, yon sibstans natirèl nou jwenn pa egzanp nan bètrav ak zepina. Bwè oksalat ka ogmante risk pwoblèm nan ren.
 • Moun ki gen dyabèt dwe pale ak doktè yo anvan ou fè gwo chanjman nan abitid manje ou, tankou ale nan yon rejim alimantè "detox" oswa chanje modèl manje ou.
 • Rejim ki sevè mete restriksyon sou kalori oswa kalite manje ou manje anjeneral pa mennen nan pèdi pwa ki dire lontan epi yo pa ka bay tout eleman nitritif ou bezwen yo.
 • Pwosedi netwayaj kolon ka gen efè segondè, kèk nan yo ki ka grav. Efè danjere gen plis chans nan moun ki gen yon istwa de maladi gastwoentestinal, operasyon kolon, emoroid grav, maladi ren, oswa maladi kè.
 • Pwogram "dezentoksikasyon" ka gen ladan laksatif, ki ka lakòz dyare grav ase pou mennen nan dezidratasyon ak dezekilib elektwolit.
 • Bwè gwo kantite dlo ak te èrbal epi ou pa manje nenpòt manje pou jou nan yon ranje ka lakòz dezekilib elektwolit danjere. 

An gwo, olye pwogram sa yo ranfòse sistèm iminitè w, bouste sante w, jan yo di l la, yo pito fè lekontrè. Ou esansyèlman ap peye pou w fè tèt ou mal; lajan w k ap kale w. E kòm pwodui MLM tankou TLC yo pi chè toujou, ou kale tèt ou pi mal toujou. Omwen, lè se grann nou ki fè rafrechi ak medsin ba n bwè, nou pa peye senk kòb. Dayè, si w li nan lèt fen, w ap wè TLC di pwodui l l yo pa mache; li presize FDA pa pa apwouve yo, li pa eskplike sa koze tankou "certified organic authentic" ki sou anbalaj yo vle di, li menm di w pou w pèdi pwa ou bezwen fè yon rejim alimantè ki sen ansanm egzèsis - de sèl jan reyèl moun rive pèdi pwa. Se mòd doub pawòl sa yo ki petèt eksplike dire lavi konpayi an - nan jefò pou l pa fin vyole lalwa - menmsi li rantre sèlman 88 milyon dola nan yon lane, kote lòt MLM tankou Monat pa egzanp ki, apre 3 lane, te gen tan depase 400 milyon. Men pwoblèm MLM pa pwoblèm manti sou pwdui sèlman, yo nan manti bay distribitè ki panse yo pral rich nan vann pwodui alòske se moun ki nan tèt piramid lan ki ap rich sou yo.

Yon fi ap chèche ekilib pandan l ap mache sou yon planch

Nan lane 1999, CEO ak fondatè konpayi an, Jack Fallon, kreye yon konpayi pwodui lasante lakay li. Jack Fallon pa yon espesyalis nitrisyon ak lasante, se nan konpayi konstriksyon otomobil Ford Motors li te travay anvan. SeAcai - ki an 2012 ap tounen Total Life Changes - kòmanse ak 3 moun: Fallon, yon anplwaye kontab, Loretta LaLonde, epi John Licari ki, jodi a se Direktè operasyon antrepriz la; se vizaj li moun souvan wè nan videyo konpayi an k ap eksplike kijan, yo tou, yo ka vin rich.

Nan lepòk SeAcai kreye, fwi açai ki soti Brezil te fèk kòmanse popilè an oksidan pou gwo kalite anti oksidan li ta sanse genyen. Te gen yon opòtinite la pou vann li bay moun ki enterese anpil ak koze sante -menmsi FDA pa apwouve ankenn nan pwodui mirak sa yo. Nan lane ki suiv yo, mache sipleman dyetetik yo senpman eksploze; ane 2021 an, li ta sipoze rapòte 220.3 milya dola antou (lyen an angle). TLC benefisye anpil tou de boum sa. Dapre sit yo a - m p ap mete lyen an, nou ka jwenn li si n vle sou entènèt - yo gen yon syèj sosyal 21 mil pye kare, y ap fè biznis nan plis pase 140 peyi, gen 5000 anplwaye epi ap siyen chèk 6, pafwa 7 chif bay distribitè ki ap rantre gwo kòb yo. Yo genyen tou yon pwogram "1 Team, 1 Dream, 100,000 Families" - se la pwogram 1000Haitians lan sòti - ki sipoze ede 100 mil fanmi nan mond lan fè omwen mil dola pa mwa nan travay kòm distribitè pou konpayi a. Pwoblèm nan, tout sa se TLC ki di l. Yo pa transparan ak enfòmasyon sou konbyen kòb distribitè yo fè epi, mete sou sa, yo gen yon sistèm konpansasyon konplike, ak de janm, ki fè menmsi w panse w ap fè kòb, se pèdi w ap pèdi.

TLC ofri distribitè l yo yon komisyon ki vo jiska 50% sa yo vann men pou w rete nan pwogram lan epi benefisye komisyon an - ki, kontrèman ak vre konpayi afilye tankou, pa egzanp, Amazon, ka ekspire - w ap bezwen peye 40 dola pa mwa. Jiska 50% an enpòtan; sa vle di ou ka jwenn mwens, anfèt ou jeneralman jwenn mwens sou majorite vant w ap fè, dotanpli sistèm konpansasyon an konplike (lyen PDF an angle):

 1. Pwofi ak komisyon (si w vann ase pou sa; ou bezwen vann 320 QV - sistèm pwen pwodui yo - pou w gen 40 QV ou bezwen pou w ka resevwa komisyon yo)
 2. Bonis pou moun ki kòmanse vann vit (pa egzanp 60 dola si w rekrite 3 nouvo distribitè nan premye mwa w)
 3. Bonis matching
 4. Bonis "lifestyle"
 5. Pèman binè

N ap fè yon rete sou pèman binè a. Li binè paske li gen 2 pati, 2 branch: youn pou sa w vann (pay leg), youn pou moun ou rekrite (power leg). Si branch vant ou a pa vann anpil menm si branch rekritman ap byen pase, ou p ap fè gwo kòb, paske pa gen ekilib an. Sa, se san konte valè moun k ap bay vag - paske yo rann yo kont bagay sa pa mache - sa ki fè distribitè a ap bezwen rekrite moun san kanpe. Mete sou sa, yon distribitè ki pa kontinye fè ase pwen pou resevwa komisyon ka pèdi pozisyon l - yo ka retire l apre 180 jou epi lè sa li pèdi tout moun li te rekrite yo. Kidonk, menmsi w ta travay di jouk ou rive Direktè nasyonal, ou ka pèdi tout bagay nan 180 jou. Mòd pratik predatè sa yo pa pratik biznis lejitim.

Souple verifye imel ou pou w ka aktive kont ou.