Enfòmasyon sou Monat

Foto yon dam ki pèdi cheve l nan kad pwosè kont Monat nan Oklahoma, Etazini  

Jou ki te 20 septanm 2020 an, konpayi MLM Monat - pou Modern Nature - fè lis pwomès men longè nan kad yon akò ak ekivalan Minis Jistis nan Eta Florid, nan peyi Etazini (lyen atik jounal an angle). Nan akò sa (lyen PDF an angle), konpayi a pran angajman pou l pa antre nan vant ilegal, ni nan pratik maketing k ap twonpe moun. Vrèman vre, depi plis pase senk lane, gen moun ki ap pote pil plent bay ajans k ap siveye biznis Etazini an, Better Business Bureau (lyen an angle), ansanm ak ajans ki administre kesyon manje ak medikaman an (FDA). 

Se pa an Florid sèlman non. Nan moman n ap ekri atik sa, genyen plizyè moun ki rele Monat devan lajistis federal la; se pou sa se yon atik n ap gen pou n mete ajou firamezi. Foto ki anlè tèt atik sa a an rapò ak yon ka devan lajistis eta Oklahoma (lyen an angle) kote Amber Alabaster ak lòt pote plent kont Monat lakòz manti yo ta bay sou engredyan ki nan pwodui yo - de engredyan ki danjere ki lakòz kèk moun pèdi cheve yo epi blese nan po tèt yo.

Mona Lisa chòv

Manti moun yo akize Monat yo pa ti senp manti konpayi konn bay pou vann pwodui. Yo di yo gen apwobasyon FDA. Manti. Anons fèt kòmkwa Princeton University te etidye pwodui a pandan 3 lane. Manti (lyen an angle kote yon blogèz montre se pa vre). Yo di pwodui yo 100% natirèl. Manti pi rèd. Entènèt la pa manke gwoup k ap mete moun an gad kont pwodui Monat yo - gwoup ki nan batay kont MLM an jeneral - tankou Anti MLM Coalition oubyen Americans Against MLM). Men tou, chaje viktim ki regwoupe yo pou pale de eksperyans yo epi pou eseye evite lòt moun pran nan menm kou a. Pami moun sa yo, nou jwenn Vickie Harrington nan Kawolin di Nò.Monat te rele l lajistis an 2018 paske l te di konpayi an ap rann moun chòv. De lane apre, van an vire, kounye a se Monat k ap siyen akò pou l sispann bay manti, ap peye yon ka milyon dola onorè avoka plis omwen $82,782 bay viktim ankèt sa te konsène yo.


Pou ede konprann nivo twonpri Monat la, men lis tout sa konpayi a pwomèt pou l pa fè ankò:

  1. Di kwakseswa sou benefis pwodui yo pou lasante, sou pèfòmans yo, sou kijan yo san danje oubyen sou efikasite yo, sòf si gen prèv syantifik ki demontre sa.
  2. Bay manti kòmkwa si w ap pèdi cheve w okòmansman se nòmal paske se dezentoksike pwodui a ap dezentoksike po tèt ou pandan folikil yo ap vin pi laj.
  3. Fè manti kòmkwa gen prèv klinik, syantifik ki demontre pwodui a ogmante kwasans epi diminye pèt cheve 
  4. Rakonte konpayi an gen yon kèlkonk ajans gouvènman meriken ki sètifye l
  5. Bay manti sou kijan pwodui yo pa genyen epi p ap janm gen glikòl, polietilèn, pwodui petwochimik, silfat, pafen danjere ak koulè danjere, menm jan ak rakonte pwodui yo 100% vejetalyen oubyen pa gen glitenn.
  6. Anonse satisfaksyon garanti oubyen konpayi an ap remèt 100% lajan an bay kliyan epi l ap konte nan pri total la tankou yon rabè.
  7. Itilize achiv foto - kidonk pa foto vre kliyan - pou montre rezilta anvan/apre

Lis 7 peche sa yo montre aklè pratik bay manti an nan ADN Monat. Pratikman tout agiman vant li yo, li dakò pou l pa itilize yo ankò. Sa ki vle di, malgre tout sa l ap rakonte yo, Monat konnen pwodui l lan pa bon epi pa vo pri a [youn nan bagay, nou te wè sa, ki se mak fabrik MLM yo]. Men se pa nan vann move pwodui sèlman MLM yo aji an predatè.

Nan akò l ak Eta Florid la, Monat dakò tou pou li rann tèm ak kondisyon l yo klè pou kliyan yo anvan li pran enfòmasyon pou kat kredi yo, kat debi, kont labank yo ak lòt enfòmasyon finansye. An klè, li dwe fè kliyan yo konnen konbyen l ap chaje yo, poukisa epi pou konbyen tan. Nan rès atik la, se sou òganizasyon finansyè Monat la n ap voye je.

Foto Luis Urdaneta, Rayner Urdaneta ak Stuart A MacMillan

Nan lane 2014, yon papa ak pitit gason l - Luis Urdaneta ak Rayner Urdaneta  - li difisil pou jwenn enfòmasyon sou yo, aksè sit la bloke pou Ayiti - deside monte yon biznis pou vann pwodui bote dirèkteman bay kliyan. An septanm 2014, yo ajoute Stuart A MacMillan (lyen atik an angle) epi an oktòb biznis lan lanse. MacMillan se yon espesyalis nan MLM. Ant 2006 ak 2010, nan peyi Kanada, li te responsab Arbonne (lyen atik Wikpedia an angle) ki, nan mwa avril 2020 an, resevwa yon avètisman, nan men komisyon federal sou komès (FTC) nan peyi Etazini, pou l sipann ak manti kòmkwa pwodui l yo pwoteje kont covid-19. Menm MacMillan sa te responsab Excel Telecommunications, yon lòt MLM ki li menm te blije deklare fayit apre, jan youn nan ansyen viktim li yo di l la (lyen biyè an angle), moun ki nan tèt piramid la fè gwo kout kòb pandan sa ki pi ba yo pèdi lajan. Se menm MacMillan sa ki - an mas 2014, 6 mwa anvan li vin Prezidan Monat - te ansyen CEO epi ede òganize fayit Telexfree, yon lòt MLM yo rekonèt kòm yon piramid Ponzi kote plizyè milya dola fè fon (lyen Wikipedia an angle). Nan mwa jen 2020 an, yon jij nan Boston bay oke l pou yon dedomajman 150 milyon dola pou anviwon 100 mil viktim TelexFREE (lyen atik an angle).

Ak kalte CV sa MacMillan genyen an, Luis Urdaneta ak Rayner Urdaneta (papa ak pitit) pa ta ka chwazi yon pi bon grenn pou dirije biznis lan. Nan 6 dènye ane sa yo, biznis lan byen mache. Dapre sa konpayi an di li menm, Monat genyen plis pase 2 milyon kliyan nan 5 mache global, 442 anplwaye, yon demi-milyon distribitè epi 437 milyon dola revni (an 2018) (lyen an angle); sa ki se yon gwo diferans ak lè l te fèk kòmanse an 2014 ak 10 anplwaye epi 3.57 milyon dola vant (lyen an angle). 


Tablo deklarasyon revni Monat an 2018

Genyen yon blògèz anti-MLM ki pran san l demontre kijan Monat se yon sistèm vant an piramid. Sit la an angle, men nou ankouraje li atik la (lyen tradiksyon otomatik Google). Li itilize tablo revni distribitè Monat yo an 2018 ki montre aklè kijan se moun anlè nèt yo ki benefisye. Distribitè ki pi ba yo - 94.3% nan yo - fè $183 dola pa ane. Distribitè nan pi wo nivo a - 0.01% - fè $995 006; sa ki vle di 5 218.61 fwa sa ki pi ba a. Monat te gen yon demi-milyon distribitè an 2018, sa vle di 471 500 distribitè fè 183 dola an mwayèn - kidonk anpil pa fè 5 kòb oubyen, vwa menm pèdi lajan - epi 50 rive fè prèske yon milyon. 

Yon moun k ap rantre nan Monat dwe peye 49 dola chak ane epi achte yon pakè echantiyon pou 99 dola. Sa fè 148 dola, san w poko gen pwodui pou w vann e pwodui yo chè. An gwo, pito yon moun jwe bòlèt. Ta sanble, si w jwe ak regilarite, ou gen anpil chans se sèlman 20% ou pèdi nan kòb total ou envesti a. Ak Monat, ki lane pase fè mwens kòb - 300 milyon an 2019- parapò ak 2018 e nou poko konnen ki jan sa te ye an 2020, chans pou ou soti ak kichòy sanble pi mal pase bòlèt.

Souple verifye imel ou pou w ka aktive kont ou.