M fè AVON, Amway, 5Linx, Beonpush...e m pa janm fè pwogrè vre

Sa se temwayaj yon moun pataje avè nou. Nou kontan pibliye l pou moun nan e nou panse temwayaj sa ka ede anpil lòt moun.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

M felisite ekip ki fè bèl travay sa. M kwè videyo sa a ta dwe rive pi lwen posib. Kite m tou pataje yon ti kras nan eksperyans m te fè ak biznis MLM yo.

Nan lane 2010 yon gran frè m te jwenn envitasyon pou l antre nan AVON, yon MLM. Li te antre e tou mete m. Se te konsa m te kòmanse pran nivo epi fè lajan. Sèl avantaj konpayi sa te genyen, pwodui l yo te komèsyal. Men sistèm rezotaj la te toujou yon pyèj. M sonje gen yon dènye nivo m t ap chache pran. Tout ekip nan rezo m te mobilize e depanse menm sa nou pa t genyen. Apa pwodui nou te kòmande yo, malgre nou te fè 99% nan egzijans yo, nou te pèdi tout envestisman nou yo. Se tankou w te lave men w siye l atè ankò.

Kòm m te santi m rate yon bagay, m te vin manm AMWAY sou envitasyon yon nonm ki te fè m kwè l te manke rich nan konpayi sa deja, kounye a li pare pou l mennen yon ekip nan gwo siksè. Eksperyans sa te fini pi mal toujou malgre se pa mwen ki te pèdi plis kòb.

Nèg ki t ap vann nou rèv milyonè byen rapid la te prete 400 000G anba tab nan men yonn nan manm ekip m te ladan l lan pou n te ka fè biznis la nan yon lòt nivo. M pa t konn anyen sou zafè lajan sa mwen menm. Nou te gen pwojè devlope Amway ak 5Linx ansanm. Malerezman, kòb sa yo te pase mal san nou pa t antre anyen. M te vin aprann te gen kòb ki te prete lè yon gwo skandal te vin pete. Paske kondisyon prè a pa t respekte e tout lajan an te pèdi. Sa k pi rèd la se nan menm moman an mèt lajan sa a te vin pèdi travay li. Ou pa bezwen imajine kòman mesye sa te santi l, paske tout ekonomi l te ale epi l pa t gen travay ankò. Pa twò lontan m wè l, m te pran anpil tan pou m idantifye l tèlman m te wè l defigire, yon nèg ki te tèlman anfòm. Boutofen, tout relasyon kaba antre nou, rayisman ak remò sèlman ki rete.

Depi lè sa m te kòmanse bay biznis sa yo do. Sistèm biznis sa yo nonsèlman pa kanpe sou anyen men yo ouvè pòt pou moun eskplwate moun tou. Men yo pa sispann prezante sou lòt fòm e kontinye divize fanmi, met dezinyon nan mitan zanmi, epi kraze ti ekonomi moun.

M pa ka bliye di nou sa, frè m ki te enskri m nan AVON nan kontinye pran kou nan biznis sa yo jiska prezan. Anpil fwa kantite kòb oswa moun ou konn bezwen pou w fè yon nivo pa kont. Lè sa ou mete kòb pa w pou ansyen e nouvo asosye yo piske ou bezwen ale pi lwen. Mete sou sa, moun ki sou tèt ou a ki bezwen fè kòb tou ap ba w presyon oswa manipile w. Se nan sa frè m nan te pran. Ki fè, li pèdi ANPIL lajan. Sa fè m mal anpil. Se tankou m ta di w nan rezo l ye a yo toujou ap veye lè n gen yon ti ekonomi pou yo vin ak yon nouvo biznis pou kraze l. Moun ki sou tèt li yo toujou ap di l pa dekouraje, l ap tire kòb li yo kanmenm. Sa pa vle di moun ki sou tèt li yo gen move entansyon non, men se konsa.

Boutofen, pwoblèm nan, biznis sa yo pa yon bon bras vre. Pwodui yo pa vandad. Yo twò chè. Anpil fwa yo pa gen kalite jan y ap pale a vre. Pa egzanp m te gen yon seri pwodui 5Linx se jete m te oblije jete yo. Lòt pwoblèm, sistèm maketin nan ankouraje manipilasyon. Piske se moun ki fè w fè kòb, w oblije kouvri tout ti pwoblèm ki ka anpeche l enskri. Lè moun nan antre li oblije al fè menm bagay la tou. Se konsa. Nou konn menm tcheke pwodui, kòb oswa chèk prete pou n ka montre moun men sa nou fè deja. Pa okipe temwayaj ajan sa yo ankò, se yon mwayen pou yo pyeje w.

M fè AVON, AMWAY, 5Linx, Beonpush, elt, m pa t janm fè pwogrè vre. Mwen menm fè defisi. Frè m nan menm se pa pale. Epi antrepriz sa yo toujou disparèt oswa pran lòt fòm.

Souple verifye imel ou pou w ka aktive kont ou.