Eksperyans fanmi m ak AMWAY

BRAVO epi mèsi tout ekip ki reyalize travay sa! Kòman mòd biznis MLM nan ka gen gwo konsekans mabyal sou lavi nou ? Aprè mwen fini gade video a, mwen deside pataje avèk nou yon eksperyans konsa (AMWAY) te genyen sou fanmi mwen (mwen se yon viktim dirèk).

Se papa m ki te fè eksperyans lan, men se tout fanmi an ki viktim paske sa te gen pou premye konsekans separasyon manman mwen avèk papa m. Sa ki te vin koz anpeche posibilite yon bon planifikasyon avni timoun yo, mwen avèk sè epi frè mw. M te gen 6 lane lè yo separe akoz AMWAY.

AMWAY se premye biznis MLM m te konnen ki te rantre nan peyi a. M pa konnen tout listwa li, men m konnen se nan lane 1996 paran mwen yo te separe, donk ekperyans lan remonte nan kòmansmam lane 1990 yo. Papa m se yon peyizan,manman m se yon ansyen machann ki te rive kite peyi a pou ale travay aletranje, fè biznis pou okipe fanmi li. Travay di tankou tout ayisyen ki pa t etidye, li voye anpil kòb bay papa mwen pou li te ka fè yon biznis epi planifye avni nou. Yon vwazin ki, tankou papa m, pa t konprann Amway se yon move zafè, konvenk li rantre ladan l.

Jan nou esplike nan video a, papa mwen envesti tout ti kòb manman mwen tap travay di voye ba li yo nan AMWAY. Apresa li kòmanse nan mache nan tout kwen nan chèche konvenk moun rantre nan biznis la epi pou achte pwodwi yo.

  1. Pwodwi yo twò chè pou pouvwa acha moun nan anviwonman li. 
  2. Li pa gen okenn posibilite pou li rantre moun aprè li epi pou limenm pou li te monte nan piramid la. Donk tout efò li ta fè yo se te pou granmesi. Men malgre sa li patko janm kanpe. Mank konesans li epi gwo marketing AMWAY mobilize nan fè yo kwè gen moun aletranje epi lòt ayisyen kap milyonè nan biznis la pat kite okenn limyè rive nan zye li pou li te kite sa epi sispann depanse ti kòb fransè li tap resevwa de manman m nan. AMWAY te konn òganize gwo seminè nan pòtoprens epi deplase autobus pou ale pran moun tout nan pwovens.

Papa m depanse tout ti kòb li te genyen nan achte pwodwi AMWAY li pa janm reyisi revann pou li fè okenn benefis epi tout ti enèji li nan eseye konvenk lòt moun, san li pa reyisi. Lè manman m rantre Ayiti li pran nouvèl la, li kite avèk papa m.

Nou menm timoun yo, nou tout te ankò adolesan (pou pi gran) epi lezany (pou mwen ki se pi piti a). Depi lè a paran mwen yo ki te vin separe te vin gen mwens posibilite òganize yo ansanm pou planifye etid nou, avni nou. Sa detèmine ki lekòl nou te vin ka peye epi difikilte nan aprantisaj nou. Mòd biznis MLM nan se yon anak, tout moun, ki rele moun vre, ta dwe denonse. Ale swiv video a si ou poko fè sa, pataje li avèk antouraj ou pou yo evite rantre nan mòd biznis sa ki pa gen okenn posibilite reyisit ladan l. Mèsi @noupaegareNTL!!

Souple verifye imel ou pou w ka aktive kont ou.